Erasmus-logo

W lutym br. został złożony wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na konkurs na rok 2017,KA1 – Mobilność edukacyjna, pod tytułem „KROK KU ROZWOJOWI, KROKIEM KU EUROPIE”.

 

Ogłoszono wyniki konkursu i szkolny projekt został przyjęty i przyznano zewnętrzne środki finansowe na jego realizację.

Projekt przewiduje dwutygodniową, wyjazdową praktykę zawodową w kwietniu 2018 r. do Grecji dla 30 uczniów uczących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Głównym  celem projektu jest  wzmocnienie atrakcyjności  i  podniesienie jakości  kształcenia zawodowego oraz uzyskanie dodatkowych  umiejętności przez  uczniów,  które  mogą przyczynić się do zatrudnienia i samozatrudnienia w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Dodatkowo celem projektu jest:

 • podniesienie poziomu kształcenia;
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu w międzynarodowym środowisku;
 • zwiększenie praktycznych umiejętności uczniów w celu podniesienia  ich  potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy;
 • zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku europejskim;
 • zwiększenie mobilności uczestników poprzez promocję krajów europejskich;
 • kształtowanie świadomości europejskiej;
 • dostosowanie treści kształcenia  zawodowego do potrzeb  zmieniającego się  rynku  pracy;
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników projektu pomagające w swobodnym poruszaniu się na europejskim rynku pracy;
 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, językowych oraz kulturowych uczniów szkoły, a to może skutkować szybszą możliwością znalezienia pracy;
 • pogłębianie procesu integracji europejskiejwśród uczniów poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa nawiązania koleżeńskich kontaktów zgreckimi rówieśnikami;
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Greków, a także krajów z regionu Morza Śródziemnego;
 • nawiązanie długofalowej współpracy między Szkołą, a przedsiębiorstwami zagranicznymi;
 • wzbogacenie szkoły oraz podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym, co może skutkować zwiększeniem zainteresowania wśródmłodzieży i pozyskaniem nowych uczniów chcących rozwijać się w kierunku kształcenia zawodowego.

 

 

Uczniowie naszej Szkoły wyposażeni w dodatkowe umiejętności staną się atrakcyjni na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i zagranicznym.Jesteśmy przekonani, że aktywnośćwramach projektu, w którymwezmą udziałnasi uczniowie, przyczyni się do zaszczepienia wnich idei uczeniasię przez całe życie, w  tym potrzeby ciągłego rozwojuzawodowego.