ZAOCZNE KURSY KWALIFIKACYJNE

w zawodach:

Kursy kwalifikacyjne

TECHNIK ROLNIK

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:
 • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodtrarstw rolnych,
 • przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych,
 • obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodnie z zasadami
 • zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • technik rolnik
 • prowadzenia usług agroturystycznych,
 • prowadzenia rachunkowości domowej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego,
 • przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej,
 • zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.
Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy kat. "T" Absolwent Technikum w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do pracy w rolnictwie i obsłudze rolnictwa w zakresie: organizowania i prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego w zakresie nowoczesnej uprawy roślin, hodowli zwierząt i technicznej obsługi rolnictwa; organizowania agroturystyki na bazie gospodarstw rolnych oraz w obiektach atrakcyjnie położonych; prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami agrobiznesu. Kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik rolnik daje również wykształcenie rolnicze, które wymagane jest przy ubieganiu się o dotacje unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. np. w ramach pragramu "Młody rolnik: Ułatwianie startu młodym rolnikom" (więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl ) czy do przechodzenia na renty strukturalne.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz umiejętności:
 • urządzania zakładów gastronomicznych, gospodarstw domowych028
 • posługiwania się sprzętem w laboratorium mikrobiologii żywności
 • żywienia człowieka
 • higieny i ochrony zdrowia
 • ekonomii, marketingu
 • rachunkowości i biurowości, zarządzania firmą
 • dietetyka
 • prowadzenia usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych
Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Absolwenci Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych znajdują zatrudnienie w zakładach gastronomicznych (np. pizzeriach) oraz zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego o specjalnościach takich jak:
 • mięsne033
 • zbożowe
 • mleczne
 • owocowo–warzywne
 • jajczarsko–drobiarskie
 • ziemniaczane oraz produkcji cukierniczej
 • piekarsko–ciastkarskie
 • przechowalnictwo produktów spożywczych

Ucząc się zawodu technik organizacji reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Po ukończeniu nauki możesz znaleźć pracę w:

 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu, reklamy i promocji firm,
 • działach projektowych firm,
 • redakcjach czasopism,
 • mediach,
 • prowadzić własną działalność reklamową.

Zawody do wykonywania, których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 • technik organizacji reklamy,
 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • administrator produkcji filmowej,
 • handlowiec,
 • organizator usług sprzedaży internetowej,
 • przedstawiciel handlowy,
 • telemarketer,
 • sprzedawca na telefon.

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

Absolwent w tym zawodzie zdobędzie następujące umiejętności:

 • czytania i wykonywania rysunków technicznych i map sytuacyjno-wysokościowych,
 • dobierania i stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających działalność zawodową,
 • wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych,
 • wykonywania lokalnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz małych oczyszczalni ścieków,
 • wykonywania i konserwowania dróg dojazdowych,
 • stosowania właściwych technologii robót inżynieryjno-budowlanych,
 • stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej.

001Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z nadzorowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych. Po ukończeniu nauki możesz znaleźć pracę w:

 • różnego typu placówkach zajmujących się gospodarką komunalną i budownictwem,
 • biurach projektowych i geodezyjnych,
 • firmach związanych z gospodarką wodną,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych i usługowych związanych z sanitacją, pracami geodezyjnymi, melioracyjnymi i inżynierią środowiska,
 • a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego w szkole.

Zawód technik handlowiec jest dla osób:

 • komunikatywnych, rzetelnych, odpowiedzialnych, dokładnych,
 • systematycznych w działaniu,
 • chętnych do ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie:

 • orientację marketingową,
 • nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi,
 • korzystania z urządzeń IT,
 • posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi,
 • nowoczesnej rachunkowości,
 • zasad prawa,
 • współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Absolwent, z tytułem technik handlowiec, może uruchomić własną działalność gospodarczą w branży handlowo-marketingowej lub znaleźć zatrudnienie w:

 • działach handlowych podmiotów gospodarczych,
 • w firmach handlowych,
 • w instytucjach promocji i marketingu.

Nauczane przedmioty ekonomiczno–handlowe to:

 • podstawy ekonomii,
 • technika biurowa,
 • statystyka,
 • marketing,
 • elementy prawa,
 • ekonomika handlu,
 • rachunkowość handlowa.

Zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu zjazdów w piątki od godziny 15:00 i w soboty od godziny 8:00.

Nabór trwa!!!

 

Regulamin naboru do szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie  – POBIERZ