ZAOCZNA SZKOŁA POLICEALNA
(dla osób po liceum lub technikum)

Policealna

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiekun w domu pomocy społecznej, jako pracownik pierwszego kontaktu, podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należy:

 • pomoc i towarzyszenie podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
 • aktywizowanie podpieczonego do zwiększenia samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań,
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 • aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Technik usług kosmetycznych powinien:

 • posługiwać się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • organizować i wyposażać gabinety kosmetyczne;
 • określać metody i środki dezynfekcji i sterylizacji;
 • rozpoznawać i charakteryzować rodzaj skóry;
 • diagnozować stan skóry oraz przydatków skórnych;
 • sporządzać i stosować preparaty niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określać wpływ preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • ustalać rodzaj zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania;
 • wykonywać zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej;
 • wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • obsługiwać aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce;
 • oceniać jakość wykonanego zabiegu;
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej;
 • wykorzystywać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • przestrzegać przepisów określających wymagania sanitarnohigieniczne i zdrowotne;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • kierować zespołem pracowników;
 • stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą.
 

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:

 • podstawy zabiegów kosmetycznych;
 • chemia kosmetyków;
 • technologia zabiegów kosmetycznych;
 • podstawy działalności zawodowej.

Florysta

Głównym zadaniem florysty jest tworzenie dekoracji roślinnych od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się on także oprawą wizualną uroczystości i imprez np. ślubów, komunii, festiwali oraz kompleksową dekoracją wnętrz stosując rośliny cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz. Do zadań wykonywanych przez florystę należy również:

 • planowanie i organizowanie pracy własnej (w tym prowadzenie własnej działalności gospodarczej ) i podległych pracowników;
 • zapewnienie zaopatrzenia w rośliny i materiał niezbędny do wykonania kompozycji tj. gąbki i druty florystyczne, odpowiednie pojemniki i wazony oraz wstążki i szarfy;
 • pozyskiwanie i przyjmowanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych od klientów;
 • planowanie i wykonywanie projektów dekoracji roślinnych;
 • opracowanie harmonogramu i kosztorysu prac realizowanych w procesie wykonywania wyrobów florystycznych;
 • dobór materiału roślinnego do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia;
 • przygotowanie materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do dekoracji;
 • wykonywanie dekoracji;
 • wykonywanie kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i suszonych;
 • wiązanek okolicznościowych np. z okazji ślubu, komuni;i
 • utrwalanie roślin różnymi metodami;
 • pielęgnacja roślin ciętych, doniczkowych i gotowych dekoracji florystycznych;
 • pakowanie i transport gotowych kompozycji oraz roślin ciętych i doniczkowych;
 • stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych, konferencjach itp.
 • przygotowywanie wystaw i konkursów roślinnych;
 • sprzedaż, obsługa klienta i udzielanie porad dot. roślin ciętych, doniczkowych.

TECHNIK ADMINISTRACJI

W wyniku kształcenia w 2-letniej Szkole Policealnej w zawodzie technik administracji zdobędziesz umiejętności:

 • interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
 • przygotowania projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
 • posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową,
 • redagowania pisma, korespondencji, sprawozdań, notatek służbowych,
 • sporządzania protokołów, umowy o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia
 • prawidłowego przyjmowania, segregowania i klasyfikowania informacji.
 

Praca: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminu zewnętrznego tj. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W wyniku kształcenia w 3-semestralnej Szkole Policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy zdobędziesz umiejętności:

 • oceniania stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestnictwa w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • sporządzać okresowe analizy warunków BHP
 • stwierdzać występujące zagrożenia w zakładzie pracy
 • przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
 • doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP
 • doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące BHP
 • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac
 

Praca: Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz m.in. w: w Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędach Dozoru Technicznego, firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP, służbach BHP Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminu zewnętrznego tj. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec III semestru.

Zajęcia będą odbywały się wg harmonogramu zjazdów w piątki od godziny 15:00 i w soboty od godziny 8:00.


 

Regulamin naboru do szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie  –  POBIERZ