Naukę lepiej zacząć od technikum!!!

Plusy nauki w technikum:

 • po ukończeniu technikum absolwenci mają konkretny zawód, mogą podjąć pracę.
 • technikum nie zamyka drogi do dalszego kształcenia, po maturze można studiować.
 • absolwentom technikum jest łatwiej na studiach technicznych, ponieważ mają zajęcia praktyczne w szkole i praktyki zawodowe w różnych firmach.
 • uczniowie mogą zdobyć suplement do dyplomu Europass, potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Daje on możliwości podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.
 • wielu techników współpracuje też z uczelniami, np. z Politechniką Łódzką, SGGW.

Wybierając naszą szkołę – wybierasz konkretny zawód!!!

Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł nowe wyzwania, które wynikają z przyspieszonego rozwoju cywilizacyjnego. Wybór szkoły to inwestycja we własną przyszłość. Twoja decyzja powinna być więc wnikliwie przemyślana. Nasza szkoła oferuje Ci zawody i specjalności dające możliwość odnalezienia swego miejsca na rynku pracy.

Ponadto nasza placówka jest szkołą bezpieczną, wolną od obecności subkultur młodzieżowych i przemocy. Przyjazna współpraca nauczycieli i uczniów tworzy niepowtarzalny klimat. Sprawia on, że szkoła staje sie wspólnotą ludzi sobie bliskich, życzliwych, wzajemnie się wspierających.

„Dokąd się człowiek uczy, to jest młody”
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

REGULAMIN  REKRUTACJI  2017/2018 –  POBIERZ

 

TECHNIK INFORMATYK

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik informatyk zdobędziesz umiejętności: 076

 • projektowania, tworzenia i wdrażania systemów baz danych;
 • sporządzania własnych przekazów informacji za pomocą różnych środków medialnych;
 • administrowania sieciami komputerowymi;
 • obsługi programów biurowych;
 • wykonywania zadań administracyjnych na serwerze i sieci lokalnej;
 • tworzenia programów w strukturalnych językach programowania;
 • tworzenia stron internetowych;
 • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych;
 • tworzenia i obróbki grafiki komputerowej;
 • podstaw marketingu i zarządzania firmą.
 

Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Absolwent Technikum w zawodzie technik informatyk jest gotowy do podjęcia pracy w zawodzie bądź kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Technik informatyk będzie spełniał wymagania rynku i będzie w stanie sprostać oczekiwaniom przyszłego pracodawcy. Prace, do których będzie przygotowany to:

 • serwisant sprzętu komputerowego (znajomość budowy i działania komputerów oraz doboru podzespołów);
 • praca w serwisie komputerowym w firmie na stanowisku serwisanta;
 • administrator sieci komputerowej (umiejętność budowy, konfiguracji i konserwacji sieci komputerowej);
 • praca jako instalator, administrator sieci i serwerów sieciowych;
 • projektowanie i wykonanie serwisów WWW - duże możliwości zatrudnienia;
 • programista (umiejętność programowania obiektowego), praca w grupach programistycznych;
 • informatyk w małych i średnich przedsiębiorstwach;
 • każda praca wymagająca biegłej znajomości komputera.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu zdobędziesz umiejętności:
 • wykonywania prac związanych z urządzaniem, konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych;
 • budowania i urządzania terenów zielonych zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • wykonywania kompozycji kwiatowych;1b
 • dekorowania wnętrza materiałem roślinnym i pielęgnowania roślinności w pomieszczeniach;
 • zakładania i pielęgnacji kwietników, rabat, nasadzeń;
 • zakładania i prowadzenia szkółki roślin ozdobnych;
 • korzystania z różnych technik komputerowych do projektowania terenów zielonych;
Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy kat. "T" A6bbsolwent Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien znaleźć pracę w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności świadczącej usługi w tym zakresie. Technik architektury krajobrazu to zawód przyszłościowy.

TECHNIK ROLNIK

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:
 • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodtrarstw rolnych,
 • przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych,
 • obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodnie z zasadami
 • zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • technik rolnik
 • prowadzenia usług agroturystycznych,
 • prowadzenia rachunkowości domowej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego,
 • przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej,
 • zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.
Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy kat. "T" Absolwent Technikum w zawodzie technik rolnik jest przygotowany do pracy w rolnictwie i obsłudze rolnictwa w zakresie: organizowania i prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego w zakresie nowoczesnej uprawy roślin, hodowli zwierząt i technicznej obsługi rolnictwa; organizowania agroturystyki na bazie gospodarstw rolnych oraz w obiektach atrakcyjnie położonych; prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami agrobiznesu.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz umiejętności:
 • urządzania zakładów gastronomicznych, gospodarstw domowych028
 • posługiwania się sprzętem w laboratorium mikrobiologii żywności
 • żywienia człowieka
 • higieny i ochrony zdrowia
 • ekonomii, marketingu
 • rachunkowości i biurowości, zarządzania firmą
 • dietetyka
 • prowadzenia usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych
Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole. Absolwenci Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych znajdują zatrudnienie w zakładach gastronomicznych (np. pizzeriach) oraz zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego o specjalnościach takich jak:
 • mięsne033
 • zbożowe
 • mleczne
 • owocowo–warzywne
 • jajczarsko–drobiarskie
 • ziemniaczane oraz produkcji cukierniczej
 • piekarsko–ciastkarskie
 • przechowalnictwo produktów spożywczych

Technik urządzeń i energii odnawialnej

Program nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje:
 • szeroko pojętą problematyką odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasyz07
 • zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce
 • uczniowie uzyskują również wiedzę w zakresie analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.
Możliwości zatrudnienia Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej. Odnawialne źródła ene01rgii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego. W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności. Wybrane zagadnienia z przedmiotów programu kształcenia:
 • podstawy energetyki
 • źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej
 • warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej
 • akumulacja i przetwarzanie energii
 • energia promieniowania słonecznego
 • energia termiczna i mechaniczna wód
 • energia wiatru, energia geotermalna
 • biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe
 • technologie wodorowe
 • odpady jako źródło energii
 • budownictwo energooszczędne
 • przewodnictwo cieplne
 • wpływ obiektów energetycznych na środowisko
 • racjonalna gospodarka energią elektryczną, cieplną, mechaniczną
 • ekonomiczne i społeczne aspekty wykorzystania energii odnawialnej i wiele innych
Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminu zewnętrznego tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego w szkole.

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

Absolwent w tym zawodzie zdobędzie następujące umiejętności:

 • czytania i wykonywania rysunków technicznych i map sytuacyjno-wysokościowych,
 • dobierania i stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających działalność zawodową,
 • wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych,
 • wykonywania lokalnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz małych oczyszczalni ścieków,
 • wykonywania i konserwowania dróg dojazdowych,
 • stosowania właściwych technologii robót inżynieryjno-budowlanych,
 • stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej.

001Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z nadzorowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych. Po ukończeniu nauki możesz znaleźć pracę w:

 • różnego typu placówkach zajmujących się gospodarką komunalną i budownictwem,
 • biurach projektowych i geodezyjnych,
 • firmach związanych z gospodarką wodną,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych i usługowych związanych z sanitacją, pracami geodezyjnymi, melioracyjnymi i inżynierią środowiska,
 • a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

  Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego w szkole.

Technik handlowiec

Zawód technik handlowiec jest dla osób:

 • komunikatywnych, rzetelnych, odpowiedzialnych, dokładnych,
 • systematycznych w działaniu,
 • chętnych do ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie:

 • orientację marketingową,
 • nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi,
 • korzystania z urządzeń IT,
 • posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi,
 • nowoczesnej rachunkowości,
 • zasad prawa,
 • współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Absolwent, z tytułem technik handlowiec, może uruchomić własną działalność gospodarczą w branży handlowo-marketingowej lub znaleźć zatrudnienie w:

 • działach handlowych podmiotów gospodarczych,
 • w firmach handlowych,
 • w instytucjach promocji i marketingu.

Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego w szkole.