Ogłoszenia dla słuchaczy

 


Sekretariat  dla słuchaczy zaocznych czynny:

 

12 maja 2017 r. od godz. 15.00 do 18.00
13 maja 2017 r. od godz. 09.00 do 11.00

 

19 maja 2017 r. od godz. 15.00 do 18.00
20 maja 2017 r. od godz. 09.00 do 11.00

 

26 maja 2017 r. od godz. 15.00 do 18.00
27 maja 2017 r. od godz. 09.00 do 11.00

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający część pisemną egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie – POBIERZ

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może korzystać zdający część praktyczną egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie – POBIERZ

 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017 r. – POBIERZ

 


Harmonogram zgłaszania uczniów/ słuchaczy/ absolwentów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy)

w roku 2017

Sesja 1.:styczeń-luty 2017 r.
1. w dniach 12.08.2016 – 12.09.2016 r. uczeń/ słuchacz/ absolwent składa deklarację do dyrektora szkoły
2. w dniach 12.08.2016 – 19.09.2016 r. dyrektor szkoły zgłasza zdających do OKE

Sesja 2.:maj-lipiec 2017 r.
1. w dniach 16.01.2017 – 16.02.2017 r. uczeń/ słuchacz/ absolwent składa deklarację do dyrektora szkoły
2. w dniach 16.01.2017 – 23.02.2017 r. dyrektor szkoły zgłasza zdających do OKE


Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

egzamin zadowowy 2017 czerwiec

 

 


 

FORMULARZE DO POBRANIA

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla ucznia/słuchacza/absolwenta   –  POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczestnika KKZ   –  POBIERZ

Deklaracja przystapienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie dla osoby dorosłej/ekstern. – POBIERZ

Deklaracja zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY”    –  POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu zawodowego       POBIERZ

 


Przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych i dostarczeniu dokumentów potwierdzających.

Wszyscy słuchacze w zawodzie technik administracji, technik usług kosmetycznych,  technik bhp, opiekun w domu pomocy społecznej dostarczają umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

Słuchacze w zawodzie technik rolnik dostarczają, jeżeli:

  1. słuchacz jest właścicielem gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego
  2. słuchacz ma rodziców, którzy są właścicielami gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego oraz zaświadczenie od sołtysa (druk poniżej)
  3. słuchacz nie posiada gospodarstwa rolnego – umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

 

Formularze

Umowa dla słuchaczy w zawodzie technik rolnik

Umowa dla słuchaczy w zawodzie technik administracji

Umowa dla słuchaczy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Umowa dla słuchaczy w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

Umowa w zawodzie technik usług kosmetycznych

Zaświadczenie z odbycia praktyki

Zaświadczenie od sołtysa z odbycia praktyki